Sandvox 2.5

I've now updated to Sandvox 2.5.

© Reg Whitely 2018